Jiangsu Sheng sea temperature

Map showing Jiangsu Sheng locations. Click on pins to view water temperature.

5 locations listed in Jiangsu Sheng.

Jiangsu Sheng water temperatures

Current sea tmp: 18.9°C / 66°F Gaogongdao average sea sea_temperature chart Based on readings from Gaogongdao